logo

Welke termijn kort geding


Een jurist is daarbij vrijwel onmisbaar.
De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie.
Wilt u uw zaak snel laten beoordelen door een ervaren advocaat?In de praktijk blijkt dat rechters bij een kort geding redelijk soepel zijn met het vereiste dat er spoed moet zijn.Een getuige kan later waarschijnlijk niet meer gehoord worden omdat hij voor twee jaar naar de rimboe vertrekt.Verder wordt een in een wet gestelde termijn van tenminste 3 dagen zo nodig zoveel verlengd, dat daarin ten minste 2 dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.Verschijnt de gedaagde niet in het geding en is aannemelijk dat het exploot van de dagvaarding hem niet heeft bereikt als gevolg van het gebrek, dan spreekt de rechter de nietigheid van het exploot uit.Beroepstermijnen en cassatietermijnen zijn van openbare orde.Slechts in een enkel geval van een dubbele fout van het gerecht is de termijn verlengd met 14 dagen na ontvangst van de beschikking.Ook in verzoekschriftprocedures kan de rechter een kortere oproepingstermijn bepalen.De rechter spreekt de nietigheid uit.Als u een spoedeisend belang heeft, is het vervolgens de vraag of de zaak ook inhoudelijk kansrijk.Als de zaak zeer spoedeisend is, kan het kort geding zelfs op zondag of buiten 'werktijd' plaatsvinden en is het oordeel uitvoerbaar bij voorraad.



Wordt geen terechtzitting gehouden omdat de rol schriftelijk wordt gehouden, dan worden de stukken ingediend ter griffie vór of op de roldatum.
Het vonnis kan uitvoerbaar bij voorraad worden gemaakt (er hoeft dan voor de uitvoering niet te worden afgewacht of de wederpartij in hoger beroep gaat).
Niettemin kan onder zeer uitzonderlijke omstandigheden een beroep op verjaring door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid worden geoordeeld.
Als geen uitstel kan worden verkregen, vervalt het recht om de proceshandeling kortingscode de tuinen 2018 te verrichten.
Wel kan er een condemnatoir vonnis gewezen worden, waarbij een partij iets moet doen of juist iets niet moet doen.Verjaring, de aanvang van verjaringstermijnen van rechtsvorderingen hangt af van de aard van de rechtsvordering.In dagvaardingsprocedures hoeft de appeldagvaarding de gronden van het beroep niet te bevatten.Deze procedure heeft niks te maken met de kort geding procedure, de enige gelijkenissen zijn dat men ook snel een uitspraak kan bekomen en dat dezelfde rechter (de voorzitter van de bevoegde rechtbank) oordeelt.Zo verjaart een vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.Incasso van een geldvordering, zoals achterstallig loon.Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?Na afloop van het debat ter zitting geeft de rechter aan binnen welke termijn het vonnis wordt uitgesproken.Zo geldt in geval de in het ongelijk gestelde partij tijdens de beroepstermijn komt te overlijden en zijn erfgenamen willen hem in de beroepsprocedure opvolgen, een nieuwe termijn van 3 maanden.402 en 426 (cassatie) en art.

De datum van uitspraak in het kort geding wordt aan het einde van de zitting door de rechter vastgesteld.
Deze datum zal, gelet op de vereiste spoed in de procedure, niet ver in de toekomst liggen.
Let op: ook als het spoedeisend belang geen uitgemaakte zaak is, kan een kort geding een goed pressiemiddel zijn.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap