logo

Voucher eurostar 2018


Wij vergoeden geen claims van minder dan.
Veiligheidscontroles.1 In het belang van de sanadome korting nijmegen veiligheid en beveiliging van alle reizigers kunnen onze werknemers, onze vertegenwoordigers of de veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten jou, je persoonlijke bezittingen en je bagage controleren promo code today for wish (inclusief doorzoeken, zonder beperking) voordat je toestemming krijgt om in een Eurostar-trein te stappen.
Tickets voor kinderen.1 Kinderen jonger dan 4 jaar worden gratis vervoerd en hebben geen ticket nodig op voorwaarde dat ze geen aparte zitplaats in beslag nemen en op de schoot van een begeleidende volwassene zitten. .
Bijkomende voorwaarden voor achtergelaten bagage De voorwaarden met betrekking tot achtergelaten bagage zijn aangeplakt in de stations met bagagekluizen of andere bewaarfaciliteiten.Rookverbod.1 Roken in de Eurostar-trein is verboden.U mag wel de resterende waarde als volledige of gedeeltelijke betaling gebruiken tegen de prijs van andere Eurostar tickets gekocht op de m website onderworpen aan het vervaldatum van de e-voucher.3.3 Als je een ticket of verschillende tickets koopt die reizen omvatten met andere diensten dan een Eurostar-trein, dan is onze overeenkomst met jou beperkt tot het gedeelte van de reis waarvoor je gebruikmaakt van de Eurostar-trein. .Eurostar International Limited draagt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid, de tijdige aflevering, de veiligheid of de privacy van welke overdracht ook via het internet waarbij personen of computersystemen buiten haar controle betrokken zijn, inclusief kredietkaart- of andere persoonlijke informatie.Je moet medewerking verlenen aan ons personeel en onze vertegenwoordigers evenals aan veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in de stations in verband met dit voorschrift.Van tijd tot tijd worden updates van de app vrijgegeven.Wij zijn noch contractueel noch met betrekking tot een onrechtmatige daad, noch op andere gronden aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die je zou kunnen lijden of voor de gevolgen van enige vertraging, als je verzuimt je verplichtingen uit hoofde van dit artikel.De spoorwegmaatschappij die verantwoordelijk is voor de verkoop van de relevante vervoersovereenkomst.De voor jouw reis geldende Vervoersvoorwaarden zijn de op de datum van je reis gepubliceerde Vervoersvoorwaarden.
Ceremoniële wapens zoals kukrimessen en Schotse skeandhumessen, martial arts-wapens, kruisbogen, kruisboogpijlen, handbogen en bijbehorende pijlen, startpistolen.
De snelheid van de internettoegang kan dus beperkt zijn.12.2 Toegang tot de Eurostar-trein is alleen toegestaan voor de passagier wiens naam op het ticket staat waarmee die reist.6 waar de voorwaarden van een Eurostar ticket gekocht met een e-voucher terugbetaling toelaten van heel of een gedeelte van uw ticket, zult u elk terugbetaling ontvangen in de vorm van een nieuwe e-voucher of wanneer u betaalde met een combinatie van een e-voucher.In ieder geval is onze maximale aansprakelijkheid tegenover jou voor geheel of gedeeltelijk verlies of schade aan voorwerpen, handbagage of dieren beperkt tot het in artikel 34 van de CIV bepaalde bedrag en is onderworpen aan de voorwaarde dat je ons bewijzen verstrekt voor het.U mag een e-voucher enkel gebruiken als gedeeltelijk of volledige betaling voor Eurostar tickets gekocht op de website.De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van welke voorwaarde ook of van welk recht ook dat voortvloeit uit deze voorwaarden, laat de overige voorwaarden onverlet.OR, email me the latest codes, deals and promotions.Voor zover toegelaten door de engelse wet, wordt deze website beschikbaar gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie of stilzwijgende voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot enige impliciete garantie of impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor welk doel ook.Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de vervoersvoorwaarden en de verplichte voorschriften van de PRR, heeft de PRR voorrang.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap