logo

Voeging in kort geding


voeging in kort geding

In paragraaf.1 is al uiteengezet welke keuzen in de Wabo zijn gemaakt.
Naast die activiteiten kunnen, zoals beschreven in paragraaf.3.2 van het algemeen deel van deze memorie, toestemmingen met betrekking tot andere activiteiten aanhaken.
Bij de motivering daarvan zal de relatie met een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan of de herziening daarvan moeten worden gelegd.Ook moet een goede afstemming met de resterende delen van de bij de Wabo betrokken wetten worden gerealiseerd.De vermindering met 200 000 vergunningen zal zeer waarschijnlijk een reductie van de bestuurlijke lasten in deze fase korte quotes vertrouwen veroorzaken.Een uitzondering is gemaakt voor artikel 10:28 van die wet dat ook van betekenis kan zijn voor gevallen waarin er kapsels voor halflang haar mannen een rechterlijke uitspraak is gedaan over de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor een vvgb is vereist.Voor zover de omgevingsvergunning het afbreken van een bouwwerk in een door het Rijk aangewezen beschermd stad- of dorpsgezicht (artikel.1, eerste lid, onder h) betreft, wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd (zie paragraaf.2).De Wabo beoogt geen verandering te brengen in de bestaande mogelijkheden tot het opnemen van voorschriften.Artikel.4 In dit artikel wordt aan gedeputeerde staten de zorg opgedragen voor de coördinatie van de uitvoering van de in artikel.3 vervatte verplichtingen door de met de bestuursrechtelijke handhaving in de provincie belaste instanties.Als blijkt dat er meer tijd nodig is voor het advies, kan het bestuursorgaan gebruik maken van de mogelijkheid de besluitvormingstermijn eenmalig met 6 weken te verlengen, opdat de adviseur dan binnen de verlengde beslistermijn kan adviseren.Bij de interne organisatie kan gedacht worden aan de noodzakelijke samenwerking tussen de bureaus die belast zijn met milieu en met natuur en landschap.Gedeputeerde staten kunnen vervolgens bezwaar maken tegen de handeling of daaromtrent voorschriften stellen.In de invoeringswet zal een bepaling worden opgenomen, waardoor het niet-melden strafbaar wordt gesteld in de Wet op de economische delicten.Is dat besluit ook instemmend, dan is daarmee de omgevingsvergunning verleend.VillaMedia heeft geen volmacht verstrekt aan clip.
Daarom wordt bij de regeling van het interbestuurlijke toezicht in artikel.11 van de Wabo onderscheid gemaakt tussen enerzijds toepassing van de Awb-bevoegdheden jegens bestuursorganen en anderzijds degenen tot wie de voorschriften zich richten.
Daarmee wordt voorkomen dat de uiteindelijke beslissing ernstig zou worden vertraagd.Hier staat tegenover dat de aanvrager na een eerste fase-beschikking meer zekerheid heeft dat zijn aanvraag voor het gehele project kans van slagen heeft.Een vvgb kan alleen voorkomen in gevallen waarin een afzonderlijke toestemming wenselijk is met het oog op de specifieke deskundigheid of in verband met de bijzondere bestuursrechtelijke verantwoordelijkheden van het aan te wijzen orgaan.Toekomstige administratieve lasten voor het bedrijfsleven (Wabo) Op basis van de beschikbare gegevens wordt geraamd dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als gevolg van de invoering van de Wabo met 33,2 mln.De brief aan de Tweede Kamer van 30 november 2005 1 is een stap in deze richting.Tevens wordt daarvan een mededeling gedaan aan belanghebbende bestuursorganen, vvgb-organen en aan gebruikers van eigendommen in de directe omgeving van het project, voor zover dat geschikt is om het beoogde doel te bereiken (artikel.12 van de Wabo).Ook in andere kaders wordt getracht de problematiek van tijdige besluitvorming op te lossen.Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat op een aanpassing van de vergunning het toetsingskader, bedoeld in artikel.16, en de artikelen.26.27 over het verbinden van voorschriften aan de vergunning onverminderd van toepassing zijn.Dit betekent ook dat directe lozingen op oppervlaktewater zoals nu gereguleerd op basis van de Wvo niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen, maar in de watervergunning.Hiervan is sprake bij de toestemmingstelsels op grond van de Ww, Mw, Wro 1 en Wm, zoals de bouwvergunning, de monumentenvergunning (m.u.v.
De omgevingsvergunning biedt ook impulsen om te komen tot een organisatieverbetering en samenwerking binnen en tussen overheden.
Ongelijksoortig verlopende procedures belemmeren de betrokkenen onnodig en verminderen de kenbaarheid en toegankelijkheid van de toestemmingsprocedures.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap