logo

Termijn executie kort geding


Ter zitting is gebleken dat de huurachterstand is ontstaan omdat huurder heeft verzuimd de uitkeringen waarop hij recht had aan te vragen, zodat zijn inkomen ontoereikend was.
10.000 in kortingscode invullen tommy hilfiger eens, uiterlijk per Aldus naar waarheid in tweevoud ingevuld en ondertekend, (.).
De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
Een dergelijke huurachterstand rechtvaardigt in beginsel de uitgesproken ontbinding en ontruiming.De termijnen van.666,67 tot betaling van.000,00 in 2010 niet.Bij vonnis van what is a mobile housing voucher 2 februari 2010 (zaaknummer: 84036/FT-RK.5355) is eiser door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard.Werd een vordering ingediend ad 208.691,62.Dat laat onverlet dat eiser, ook in zijn eigen visie, vór 31 december 2010 het ingevolge de gemaakte afspraken nog resterende bedrag (.000, minus de reeds betaalde aflossingen) nog dient te voldoen.438 lid 2 Rv, eerste volzin ).Gedaagde zizzi voucher code nus heeft in dit verband ter zitting onbetwist gesteld thans nog circa.000, open staat.Bij verstekvonnis van (zaaknummer 2923029 CV expl 14-5737) heeft de kantonrechter te Arnhem de vordering overeenkomstig de dagvaarding toegewezen.De beslissing De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde tot en met 31 december 2010 tot het staken en gestaakt houden van executiemaatregelen uit hoofde van het vonnis van de rechtbank Dordrecht van 2 november 2005 (rolnummer: 61475 HA ZA 05-2697 bepaalt dat gedaagde, indien zij in strijd.
Huurder vordert primair schorsing van de door Vivare aangekondigde executie van het tussen partijen gewezen vonnis van de kantonrechter te Arnhem van, voor zover huurder is veroordeeld om de woning te ontruimen en verlaten, althans de machtiging daartoe aan Vivare, totdat in verzet definitief.
Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de ontruiming op grond van de na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een.
Vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen ontbindt cliënte door dit bericht buitengerechtelijk de betalingsregeling en behoudt zich alle rechten voor tot incassering van al hetgeen u nog verschuldigd bent op grond van het vonnis van de Rechtbank Dordrecht.d.De vordering staat al lang en we hebben altijd goed contact onderhouden om de situatie op te lossen.Iedere AMS advocaat, een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.Huurder is voornemens om tegen dat vonnis verzet in te stellen.Op grond van het bepaalde in artikel 438 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan een dergelijk geschil ook in kort geding worden gevoerd voor de voorzieningenrechter van de volgens het eerste lid (van artikel 438 Rv, de kantonrechter) bevoegde rechtbank.Voorts heeft eiser gevorderd voor recht te verklaren dat tussen partijen finale kwijting is verleend voor een bedrag van.000, bestaande uit een betaling van.000, ineens.000, in termijnen.De vordering die is gediend is ook niet reëel.Vivare heeft de ontruiming aangezegd tegen 3 De vordering en het verweer.1.Advocaat kort geding in Amsterdam.Nu partijen het er over eens zijn dat de betalingen uiterlijk op 31 december 2010 moeten zijn voldaan, zal in de verdere beoordeling onderscheid worden gemaakt tussen de periode tot en met en na 31 december 2010.In het midden kan blijven of dit bedrag niet op tijd is ontvangen, zoals gedaagde heeft gesteld en eiser heeft betwist.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap