logo

Kort zorgverlof kleinmetaal


Deze informatie is een verkorte weergave van de korting sprookjeswonderland prijzen bepalingen uit de CAO.
Als dit zo is, gelden die afspraken.
De werknemer die lid is van de Deelnemersraad van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek zal vrijaf worden gegeven met doorbetaling van salaris over de tijd die nodig is voor het bijwonen van vergaderingen van de Deelnemersraad.
Voor eigen rekening over de tijd nodig voor het deelnemen aan cursussen en/of scholingsactiviteiten van zijn organisatie.
Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.In de CAO metaal en techniek (CAO kleinmetaal / CAO metaalnijverheid) is kort verlof overeengekomen bij bijvoorbeeld huwelijk, overlijden, bevalling, etc.Het vorenbedoelde verzoek kan alleen worden geweigerd indien aannemelijk wordt gemaakt dat inwilliging van het verzoek de bedrijfsbelangen ernstig schaadt dan wel de normale uitoefening van de functie van de werknemer ernstig in gevaar brengt.Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen.Aan de werkgever kenbaar is gemaakt, vrijaf worden gegeven:.Wel is er een maximum aantal uren dat je kunt opnemen.Artikel 63 verlof voor eigen rekening.Salaris kortdurend zorgverlof, tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten container store promo code minste 70 van uw salaris door.Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders te geven.Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen.Artikel 61, kort verlof, met uitsluiting van het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek wordt bij verzuim, voor zover dit binnen de dagelijkse werktijd noodzakelijk is, met doorbetaling van salaris in de hierna te noemen gevallen.
De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.
Aantekening: Artikel 62 lid 2 treedt in werking zodra het Bestuur PMT besloten heeft de werkgever de loonkosten te vergoeden.
Over ten hoogste twee uren bij: - uitoefening van de kiesbevoegdheid.Onder levenspartner van de ouder als bedoeld in het voorafgaande bij het derde en vierde gedachtestreepje onder c, wordt verstaan de echtgenoot dan wel echtgenote van de ouder dan wel degene, geen ouder, broer of zuster van de ouder zijnde, met wie de ouder duurzaam.Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen.Onderstaand treft u de belangrijkste artikelen aan over verlof.Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun je per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.Over én dag bij: - bevalling van de levenspartner; - adoptie door de werknemer; - huwelijk óf geregistreerd partnerschap van een ouder, ouder van de levenspartner, kind, kleinkind, broer, zuster, broer en/of zuster van de levenspartner; - overlijden van een ouder, levenspartner van de ouder, ouder.Aan de werknemer die lid is van een werknemersorganisatie zal, mits het verzoek daartoe tijdig door.v.De werkgever is niet verplicht de werknemer deze verlofdagen te verlenen indien de werknemer niet voor het aangaan van de dienstbetrekking hiervan mededeling heeft gedaan.
De werknemer, die in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen hij nog te goed had bij een vorige werkgever, heeft aanspraak op verlof voor eigen rekening over dat aantal dagen.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap