logo

Eiswijziging in kort geding
eiswijziging in kort geding

Het hof vervolgt: 18 Dat leidt er toe dat korting hoedshop nl het hof niet anders kan dan, overeenkomstig de meest subsidiaire vordering van verweerder, de schade van verweerder te schatten.
Met dit programma kunnen offertes verstuurd, ontvangen en beoordeeld worden.
HR 6 november 2015, ecli:NL:HR:2015:3237 brink / verweerder met zijn oordeel dat eiseres tot cassatie reeds in de memorie van grieven vrouwen met kort haar de concrete uitgangspunten van haar verweer tegen de door verweerder gevorderde schade uiteen had moeten zetten, heeft het hof miskend dat verweerder eerst bij memorie.
In haar memorie van antwoord in het incidentele appel heeft Brink enerzijds bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging van verweerder en anderzijds inhoudelijk verweer gevoerd tegen de door verweerder bepleite wijze van schadebegroting.
Een van haar producten is het softwarepakket ibis-trad; een calculatieprogramma waarmee begrotingen kunnen worden opgesteld.Een latere grief of later verweer is in beginsel tardief.In 2006 hebben partijen de voorwaarden van de samenwerking aangepast.In de samenwerkingsovereenkomst was geregeld dat Brink ten behoeve van verweerder incam zou verkopen aan haar eigen doelgroep en (ook) dit softwarepakket zou ondersteunen. .(zie HR, NJ 1992, 407; HR, ecli:NL:HR:2008:BC4959 en HR, ecli:NL:HR:2009:BI8771 ).Zie HR 8 februari 2013, ecli:NL:HR:2013:BY6699, CB 2013-32.De rechtbank heeft de conventionele vordering van Brink toegewezen.Brink is in 2002 een samenwerking aangegaan met verweerder, die op zijn beurt het softwarepakket incam heeft ontwikkeld.Ook dat lijkt in deze zaak niet zonder belang, gezien de stellingname van Brink in haar memorie van antwoord in het incidentele appel.De tweeconclusieregel geldt echter opnieuw en zelfstandig voor het incidentele beroep: daarin is de memorie van antwoord (tevens incidenteel beroep) de eerste conclusie en volgt de memorie van antwoord in incidenteel beroep als tweede conclusie.De Hoge Raad zet deze overweging niet uitdrukkelijk af tegen eerdere rechtspraak op het weerbarstige terrein van het appelprocesrecht, maar het komt erop neer dat het hof de zogenaamde tweeconclusieregel te beperkt heeft toegepast door van Brink te verlangen reeds in haar memorie van antwoord (in het principale beroep) de concrete.
Verweerder heeft in reconventie verklaring voor recht gevorderd dat Brink toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, met verwijzing naar de schadestaatprocedure. .
Procesverloop rechtbank, brink heeft in deze procedure betaling gevorderd van verweerder van teveel ontvangen provisie in 2007.
Kort recapitulerend: de tweeconclusieregel luidt dat zowel de grieven als de verweren moeten worden aangevoerd bij de eerste gelegenheid in appel en dus (voor appellant) in de memorie van grieven resp.
Het verwijt dat Brink toerekenbaar tekortschoot in de nakoming van de overeenkomst geldt na cassatie en verwijzing dus als uitgangspunt.De Hoge Raad zet een ferme streep door deze overweging van het hof:.3.3 Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat het niet zonder meer kon uitgaan van de door verweerder ter onderbouwing van zijn schade aangevoerde stellingen.Brink had daarbij benadrukt dat een debat over de hoogte van de schade in eerste aanleg, en tot de koerswijzing na de grieven in het principale appel nog helemaal niet had plaatsgevonden.In zijn eindarrest heeft het hof vervolgens geoordeeld dat Brink reeds in haar memorie van grieven de concrete uitgangspunten van haar verweer tegen de door verweerder gevorderde schade had moeten uiteenzetten en onderbouwen.Het hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld bij akte nadere producties in het geding te brengen en heeft vervolgens een comparitie van partijen gelast.Met betrekking tot de schade komt het hof tot de conclusie dat verweerder (in tegenstelling tot wat Brink betoogde) voldoende heeft onderbouwd dat hij door deze tekortkomingen schade heeft geleden, maar dat het hof niet zonder meer kan uitgaan van de door verweerder overgelegde schadeopstelling.Daartoe zal Brink niet meer in de gelegenheid worden gesteld.Haar cassatieklacht die gericht was tegen de uitleg van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende contractuele verplichtingen is met toepassing van art.Aldus oordelend heeft het hof miskend dat verweerder eerst bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel beroep, betaling van een concreet schadebedrag heeft gevorderd.Daarom heeft het partijen in de gelegenheid gesteld het hof in te lichten over wat naar hun mening aan een goede schatting kan bijdragen.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap